Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Kultura
O nové knihovně je podle ředitele KZMB rozhodnuto, bude stát vedle kina v přebudovaném objektu Telecomu
Radní se zabývali budoucností letního kina
Web Klubu přátel Boskovic představuje významné osobnosti
Sonda teen - Klub přátel Boskovic
Výstava fotografií
Expediční kamera představí filmy o dobrodružství
 
O nové knihovně je podle ředitele KZMB rozhodnuto, bude stát vedle kina v přebudovaném objektu Telecomu
B o s k o v i c e - Městská rada vzala na vědomí váš návrh na umístění nové knihovny, jaký to byl návrh a v jaké fázi jsou nyní přípravy?
   Materiál, který jsme předkládali do rady, byl výsledkem hodně dlouhého procesu, kdy se zvažovaly všechny různé možnosti. Tedy postavit novou knihovnu na zelené louce, zrekonstruovat některé objekty, přistavět, pronajmout… Výsledný materiál obsahoval šest nebo sedm řešení, která byla dříve diskutována. Městská rada se poté, co se seznámila s návrhem ostravského ateliéru Projekt studio na přestavbu budovy bývalého Telecomu, jednoznačně vyjádřila pro tuto variantu.
   
   Dá se tedy říci, že je rozhodnuto a knihovna bude na tomto místě vedle kina?
   Měl by to potvrdit příslušný politik, ale je to tak, půjde se touto cestou. Samozřejmě ta cesta má určité mantinely, momentálně není přijatelná navrhovaná cena. Dostal jsem za úkol dojednat s firmou podmínky pro co nejlevnější řešení. Toto rozhodnutí, které je pro mě velice milé, ale pokládám za definitivní.
   
   Proč si myslíte, že zvítězila právě tato varianta a ne třeba stavba úplně nové budovy?
   Můj dojem z rady je ten, že se všem bez ohledu na politickou příslušnost zalíbil ten architektonický návrh. Takovouhle knihovnu nebude mít nikdo široko daleko. Na první pohled bude vidět, že je to kulturní objekt, který splňuje vše, co se od něj očekává, včetně vizuální zajímavosti. Pokud se to povede dotáhnout, budou se lidé do Boskovic jezdit na tu knihovnu dívat.
   Roli hrály i další věci, kupříkladu objekt ZZN stále vynáší finanční prostředky, navíc by pak bylo otázkou, co s budovou Telecomu, která byla pro záměr budování knihovny koupena.
   
   Co všechno by měla nová knihovna obsahovat?
   Studie, která byla představena, je maximalistická. To znamená, že zahrnuje řešení nejen budovy Telecomu, ale i vedlejšího domku zahrádkářů a prostoru za těmito objekty. Projektanti navrhují umístění prostor pro seniory v domě zahrádkářů a v zadní části dvora vybudování regionálního oddělení knihovny. Tento velkorysý objekt se samostatným objektem pro seniory a samostatným objektem pro regionální knihovnu však zatím není možný. Vzhledem k finančním možnostem se zatím bude vše odehrávat v intencích té třetí a nejobsáhlejší části, totiž přestavby Telecomu a její přístavby dozadu.
   Ale i tam by měly být odpovídající prostory pro zasedací místnost a klubovnu pro seniory. V objektu by v této levnější verzi prozatím pracovalo i oddělení regionální knihovny. Senioři se navíc vyjadřují, že se jim líbí, když mohou využívat zázemí studovny, kde mají k dispozici časopisy a přístup k internetu. Čas pro úplně samostatný klub seniorů asi ještě není, ale to všechno ukáže doba a finanční možnosti. Do budoucna je to však takto navrhováno.
   
   Existuje nějaký reálný časový horizont zahájení stavby, nebo se nyní pouze vybírá projekt a začátek realizace se termínuje takříkajíc „až budou peníze“?
   I na tohle by měli odpovědět spíše politici. Ale řešení knihovny měli všichni ve svých volebních programech. Jestli je řešení to, že do konce tohoto volebního období bude hotový podrobný projekt, je to vzhledem k situaci úžasný krok dopředu. Pak je to samozřejmě závazek pro další radniční sestavu, aby to zrealizovala. Můj odhad je, že by do voleb mělo být hotové kompletní projekční řešení. A beru to jako úspěch. Pokud se to podaří, budu nesmírně rád.
   
   Tíha financování bude ležet pouze na městě, nebo existují nějaké možnosti dotací?
   Jeden z mých úkolů byl i toto na ministerstvu kultury a v Národní knihovně zjistit. Úkol jsem splnil s tím, že možnosti jsou nulové. Tyto dvě instituce nás odkazují na kraj, ten dnes do této sféry ani nemá co dát. V současné době je financování nové knihovny plně záležitostí města.
   
   A jaký je rozpočet projektu v té maximální a v té částečné verzi?
   V maximální podobě vybudování všech tří objektů se návrh blížil hranici 70 milionů korun. Můj úkol je teď posunout projektanty tak, aby se vešli do 50 a méně milionů. Tak zní dnešní zadání.
Oldřich Kovář vizualizace knihovny 01 vizualizace knihovny 02
Foto: Tomáš Trumpeš  


Radní se zabývali budoucností letního kina
B o s k o v i c e (tt) - Vedle materiálu o podobě nové knihovny se boskovičtí radní zabývali také projektem, který řeší budoucnost areálu letního kina.
   Letní kino oslavilo v loňském roce 50 let své existence, současnost však jeho fungování zrovna nepřeje a obrovský otevřený areál se slavnou minulostí ztrácí postupně schopnost naplňovat účel své existence. Posledním důležitým faktorem je přechod kin na digitální vysílání. Digitalizace letního kina by byla nesmírně nákladná a vzhledem k návštěvnosti zcela neefektivní. Vzhledem k tomu, že filmové novinky jsou na trh stále častěji uváděny pouze v digitálních kopiích a v brzké době se tento postup stane pravidlem, ztratí letní kino pravděpodobně opět na atraktivitě, poněvadž bude moci uvádět pouze starší snímky z tradičních filmových kopií.
   Kulturní zařízení proto nechala zpracovat studii, která řeší úpravy areálu směrem k jeho celkové obnově a širšímu kulturnímu využití. Součástí řešení, které stejně jako návrh knihovny zpracovalo Projekt studio, je i oplocení areálu a dokonce jeho zastřešení. Náklady celého projektu však činí 21 milionů korun a vzhledem k současné finanční situaci města je jeho realizace spíše hudbou daleké budoucnosti. A ani v případě kompletní úpravy areálu není jeho smysluplné využití zdaleka jisté.
   „Projekt zahrnuje rekonstrukci hlediště, stažení kapacity zhruba na 1100 diváků, rekonstrukci jeviště, což mimo jiné obsahuje i řešení problému, na který upozorňovali prakticky všichni, kdo tady kdy hráli, totiž že plocha květinového záhonu brání bližšímu kontaktu s publikem. Dalším prvkem je dostavba zázemí v prostoru pod plátnem, kde by vznikla budova rohlíkového tvaru, ve které by byla pokladna, šatna, sprchy, toalety, šatny pro umělce a sklady. K tomu je navrhováno oplocení areálu, což pořadatelé akcí dnes vyžadují. Ale samozřejmě nemáme představu, že bychom areál nechávali zavřený, přes den by byl mimo konání akcí běžně otevřený. A poslední věcí je zastřešení, 1100 diváků a účinkující by byli pod střechou stanového typu, firmy dnes garantují její dvacetiletou životnost. Ta střecha by nebránila ani projekci. Několik dní v týdnu bychom mohli dál promítat, v tomto případě z dataprojektoru, ale další využití je samozřejmě otázka. Dneska není problém objednat každý týden populární skupinu, ale kolik lidí přijde a kdo to zaplatí. Popravdě si nedovedu představit, že bychom areál přes celé léto naplnili.
   Nyní jsme dostali úkol zpracovat návrh etapizace celého řešení s cílem rozložit finanční náročnost a hlavně zohlednit realizaci kroků v technicky odpovídající posloupnosti a logické návaznosti,“ uvedl ředitel KZMB Oldřich Kovář.
   Projekt neřeší pouze podobu kina, ale celého parku. Například na kruzích dlážděných kamennými kostkami mezi skleníkem a kinem by měla vzniknout sportoviště a hrací plochy pro děti.
   Při zvažování jednotlivých variant padla v diskusi i varianta zbourání celého areálu. Ta by však také nebyla nejlevnější, odhady hovoří o více než pěti milionech korun.
vizualizace
  


Web Klubu přátel Boskovic představuje významné osobnosti
B o s k o v i c e (tt) - Klub přátel Boskovic (KPB), který se sám definuje jako dobrovolné nepolitické sdružení občanů majících zájem o historii i budoucnost Boskovic, inovoval své internetové stránky a obohatil je o portréty významných osobností. Stránky klubu fungují pod stránkami města, kde jej lze nalézt v sekci Spolky a kluby, přesná webová adresa zní www.boskovice.cz/temata/kluby_spolky/kpb.
   Jedním z cílů KPB je popularizovat významné osobnosti města a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Proto členové klubu vytvořili na svém webu sekci Osobnosti, která obsahuje celkem 117 medailonků významných boskovických rodáků a osobností sepjatých s městem.
    „Medailonky jako ostatně většinu našich akcí vymyslel pan Bušina, a to po vzoru Klubu přátel Pardubicka, který ve svých Zprávách zveřejňoval karty s medailonky významných občanů Pardubicka. Chtěl taky začít vytvářet takové karty a nějak distribuovat zájemcům,“ popsal člen výboru KPB Ilja Melkus.
   Ten navrhl umístit po vzoru Wikipedie medailonky na web. A doplnit je o informaci, že se jedná mnohdy o pouhý pahýl, jak zní termín dříve uváděný právě na Wikipedii, a že tudíž čtenáři webu mohou texty doplňovat či poopravovat. To by mělo být také umožněno, byť je administrace stránek poněkud složitá právě kvůli tomu, že jsou součástí oficiálního webu města.
   Základem pro medailonky se staly články o jednotlivých osobnostech, zveřejňované u příležitosti jejich významných výročích ve Vlastivědných listech. Jejich autoři jsou proto různí - od šéfredaktora Jiřího Bušiny, který si k jednotlivým osobnostem doma shromažďoval nejrůznější výstřižky i parte, přes různé vlastivědce až po členy KPB. O konečnou úpravu textů před umístěním na web se postaraly Eva Šmétková a Eva Čadová.
   Ilja Melkus podobu sekce Osobnosti nepokládá zdaleka za uzavřenou. A to jak co se týče obsahu stávajících medailonků, tak i co do počtu zpracovaných a prezentovaných osobností. „Bylo by potřeba jednak doplňovat a upřesňovat stávající medailonky a dále doplňovat další významné osobnosti z celého regionu Boskovicka - od Olešnice po Paprč, od Doubravice po Horní Smržov. A i třeba z Jevíčska, Protivanovska a dalších - kteří se našemu regionu věnovali nebo jejich činnost do našeho regionu zasáhla. Ale to by se buď musel najít nějaký nadšený důchodce, který by se tomu usilovně věnoval - psal na obecní úřady, prohledával internet, kontaktoval pamětníky, nebo by si to pod patronát musela vzít nějaká instituce, jejíž pracovník by to soustavně opečovával, třeba muzeum nebo knihovna. V první fázi by se mohla zapojit třeba nějaká střední škola, která má studenty z celého okresu. Ti by zapátrali v jednotlivých obcích a sestavili ty krátké životopisy,“ zauvažoval Ilja Melkus.
   Podle jeho názoru by se mezi osobnostmi měli objevit všichni déledobější kronikáři obcí, dlouholetí knihovníci i třeba starostové, učitelé, faráři, nebo třeba i pěstitelé, chovatelé, hasiči a podobně. Zkrátka všichni, kteří se nějakým významným působením nebo počinem zapsali do paměti obyvatel jednotlivých obcí. Pokud by bylo medailonků opravdu hodně, muselo by na stránkách dojít k jejich vhodnému systematickému členění.
   Součástí stránek Klubu přátel Boskovic jsou už dnes také Vlastivědné listy, které KPB vydává. Od roku 2000 se na web přenášely jednotlivé články, od roku 2005 jsou kompletně ke stažení ve formátu pdf.
  


Sonda teen - Klub přátel Boskovic
Klub přátel Boskovic zprovoznil nový web. Mladí lidé KPB znají, ale jeho akce je převážně nezajímají.
   - Zajímají tě informace, které na něm najdeš?
   
   Adam, 14 let
   Je to celkem fajn, ale nezajímá mě to.
   
   Jiřina, 16 let
   O Klubu přátel jsem slyšela, ale přijde mi, že je to spíš pro starší lidi. Samozřejmě tam mají i akce pro děti, ale i tak. Každopádně podle mě jsou ty akce, co vymýšlí, zajímavé.
   
   Matěj, 17 let
   Členem se stát nechci. Pokud jde o akce, tak mi nějak zajímavé nepřijdou, ale možná je to tím, že mě různý „sdružení“ odjakživa nebraly.
   
   Lucie, 17 let
   Kdybych byla zájemce, tak by mě nejvíce zajímaly informace, co po vstupu do klubu můžu změnit a jaký má klub význam a možnosti vůči nespokojenosti s děním.
   
   Martin, 17 let
   Slyším o tom prvně, ale zní to zajímavě.
   
   Romana, 18 let
   Myslím si, že na webu může člověk najít hodně informací. Mě přijde zajímavá Naučná stezka židovským městem.
   
   Vítek, 18 let
   Já si myslím, že by měly zajímat každýho v okolí a hlavně Boskováky.
   
   Martin, 18 let
   Za tu chvíli, co jsem tím webem prolítl, mám dojem, že jeho obsah je spíš historicky kulturní; o Boskovicích by mne spíš zajímaly jiné informace, takové ty o změnách územního plánu, o tom, co se bude rekonstruovat a politické informace. Toto mě až tak nebere.
  


Výstava fotografií
B o s k o v i c e (tt) - Daniel Učeň a Josef Budiš na vernisáži společné výstavy Fotopaběrky 2. Ta potrvá v přísálí kina Panorama do konce února.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Expediční kamera představí filmy o dobrodružství
B o s k o v i c e (tt) - Filmový festival Expediční kamera, který zahrnuje celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě a extrémních zážitcích i sportech, bude probíhat v boskovickém kině Panorama v úterý 21. února od 17 do 22 hodin.
   „Filmy pro festival čerpáme především od našeho partnera, Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Jsou to tedy vítězné a výběrové filmy tohoto mezinárodního festivalu se šestadvacetiletou tradicí. Rádi bychom se však vyhnuli tomu, aby festival Expediční kamera byl považován za horolezecký, své místo tu budou mít především filmy o dobrodružství,“ uvedli organizátoři.
   Letošní filmová přehlídka nabízí maratón zahraničních i českých filmů, které diváka zavedou za dobrodružstvím do hor Tibetu, na pláně Mongolska na hřbetu koně, do Indie, k břehům africké řeky Kongo a dají nahlédnout do světa bikerů – adrenalinových cyklistů. Řada z promítaných filmů získala odborné mezinárodní ocenění či nominaci a patří k těm nejlepším v žánru. Boskovický večer Expediční kamery bude moderovat Jan Nádvorník.
   „Každý divák, který zavítá na projekci do Boskovic navíc soutěží přímo na místě o ceny, připravené pořadatelem akce KZMB. Slosování proběhne po přestávce cca v 19.30 hodin. Každý řádně vyplněný a odevzdaný anketní lístek postupuje do hlavního slosování 25. 2., které proběhne v Brně, kde je hlavní cenou kromě jiných hodnotných cen letenka aerolinek Brussels Airlines,“ doplnili pořadatelé.
   Festival Expediční kamera proběhne také v Rudce u Kunštátu, a to v prostorách hotelu Rudka, ve čtvrtek 23. února od 17.30 hodin. Předprodej vstupenek na kapacitně omezenou akci probíhá v kunštátském infocentru.